Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για ένα ή περισσότερα ακίνητα.

Φυσικό πρόσωπο Νομικό πρόσωπο
Γλυκόβρυση Λακωνίας Καραθώνας Ναυπλίου Κόρινθος Ξενία Βυτίνας Πόρτο Χέλι

Αποδέχομαι τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

  • Τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνω είναι αληθή και ορθά.
  • Αναγνωρίζω ότι κατόπιν της υποβολής του αιτήματος για την παροχή πληροφοριών θα μου χορηγηθούν εμπιστευτικά δεδομένα ή πληροφορίες. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τον κατάλληλο χειρισμό και διαχείριση των πληροφοριών και των δεδομένων αυτών καθώς δηλώνω ότι θα διατηρήσω την εμπιστευτικότητά τους. Επιπροσθέτως, δεσμεύομαι να μην προβάλλω τα εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία θα μου παραδοθούν σε άλλους που δεν έχουν νόμιμο λόγο για την θέασή τους και δεσμεύομαι να τα επεξεργασθώ μόνον για προσωπική μου επισκόπηση.
  • Αναγνωρίζω ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Πελοπόννησος ΑΕ για τυχόν λάθη ή ελλείψεις των παρεχομένων πληροφοριών καθώς και για την πληρότητα και την ενημερότητά τους.
  • Oι πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στα έγγραφα ή στα λοιπά στοιχεία που θα μου χορηγηθούν, δεν θα ληφθούν ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών ή άλλου τύπου αποφάσεων μου. Αναγνωρίζω ότι η Πελοπόννησος ΑΕ δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απόφαση λάβω με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στις πληροφορίες που θα μου χορηγηθούν.
  • Αντιλαμβάνομαι ότι η κατάχρηση των εμπιστευτικών πληροφοριών ή δεδομένων που θα μου xoρηγηθούν, είτε εκ προθέσεως είτε λόγω αμέλειας από την πλευρά μου, συνεπάγεται ενδεχόμενη αστική ή/και ποινική μου δίωξη.
  • Αντιλαμβάνομαι ότι τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών ή δεδομένων τα οποία θα μου χορηγηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιονδήποτε σκοπό επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Πελοπόννησος ΑΕ.